Yellow House Plus Seven Flamingos


30" x 40", Oil
Sold